ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Διάρθρωση

Α: Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

Β: Δύο Μονάδες ως κάτωθι:

  1. Μονάδα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού των έργων / Δράσεων ΕΣΠΑ (ή / και άλλης χρηματοδότησης) του Υπουργείου στους τομείς Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Μονάδα Α’).
  1. Μονάδα Παρακολούθησης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς του Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή (Μονάδα Β’).