ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Αποστολή

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συνεστήθη η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με σκοπό το σχεδιασμό, οργάνωση  και  υλοποίηση πράξεων στους  τομείς της Βιομηχανίας, του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή. Η Ειδική Υπηρεσία έχει  επιπρόσθετες  αρμοδιότητες και δύναται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους  Τομεακού ή Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ασκώντας  καθήκοντα  Διαχειριστικής Αρχής, αναφορικά με την εφαρμογή  δράσεων κρατικών ενισχύσεων και μη στους τομείς Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ή και την υλοποίηση άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.