ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Αποστολή

Η υποστήριξη του Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής του Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων του στους εν λόγω τομείς, σε σχέση με τα ΕΠ του ΕΣΠΑ και άλλες χρηματοδοτήσεις. Ειδικότερα έχει την αρμοδιότητα της αποτύπωσης των πολιτικών του Υπουργείου στους εν λόγω τομείς, του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης, της προετοιμασίας και της κατά περίπτωση υλοποίησης ως δικαιούχος (κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014), έργων ή δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014−2020 και άλλων προγραμμάτων. Στην αποστολή της περιλαμβάνεται και ο συντονισμός των υπηρεσι− ών και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου κατά τον προγραμματισμό των αναπτυξιακών δράσεών τους στους εν λόγω τομείς, καθώς και η υποστήριξη των δικαιούχων −εφόσον ζητηθεί − ως προς την ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων αυτών, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014−2020.