ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Ταυτότητα

Ταυτότητα

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέων Εμπορίου & Προστασία Καταναλωτή Υπ.Οι.Α (ΕΔ Ε&ΠΚ) 

Θεσμικό πλαίσιο

Αριθμ. 47677/ΕΥΘΥ 489/9.5.2016
Αναδιάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή» και αντικατάσταση των υπ’ αριθμ. Β1−4977 (ΦΕΚ Β΄1540/4−8−2008) και υπ’ αριθμ. Β1−4978 (ΦΕΚ Β΄1577/6−8−2008) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν.