ΕΥΣΕΔ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ταυτότητα

Ταυτότητα

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. στον τομέα του Εμπορίου.  (Ε.Υ.Σ.Ε.Δ.  Εμπ)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν 3614/2007  «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο  2007-2013 ,άρθρο 5 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007).

ΚΥΑ Β1-4977/04-08-2008 των Υπουργών Εσωτερικών –Οικονομίας και Οικονομικών –Ανάπτυξης  «Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο ΥΠΑΝ με τίτλο «Ειδική υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης (νυν Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή (ΦΕΚ 1540/Β/04-08-2008)   Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας      όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 210 (ΦΕΚ 844/Β/16-05-2011)  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Β1−4977/2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης .

ΚΥΑ Β1-4978/06-08-2008 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης «Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για την στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή  ( ΦΕΚ 1577/Β/06-08-2008).