ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ- ΒΕΚ)συστάθηκε το 2019 στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με το άρθρο 160 του ν. 4635/2019 και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στις 20/01/2020 με το άρθρο 1 της υ.α 5060 ΦΕΚ 52/Τεύχος Β 20/01/2020 πραγματοποιήθηκε ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων εποπτεύοντος οργάνου της  (ΕΥΔΕ – ΒΕΚ) στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ έχει ως αποστολή, την άσκηση των κάτωθι αρμοδιοτήτων:

  • τη διαχείριση, ως Ενδιάμεσος Φορέας, μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ή άλλου τομεακού ή περιφερειακού Ε.Π. στους τομείς Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, σύμφωνα με το ν. 4314/2014 και τις σχετικές αποφάσεις ορισμού ως ΕΦ,
  • την υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των Φορέων που εποπτεύονται από αυτό ως προς τον σχεδιασμό των πολιτικών του Υπουργείου, του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης, της προετοιμασίας και της υλοποίησης έργων ή δράσεων που χρηματοδοτούνται μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (άρθρο 16 του ν. 4314/2014)
  • την συνέχιση των ενεργειών που προκύπτουν ως απόρροια της παύσης λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή» (ΕΔΕ και ΠΚ), στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 160 του ν. 4635/2019.

 

Σχετική νομοθεσία / αποφάσεις:

2019-10-30 ΦΕΚ 167-2019 (Αρθρο 160 «Σύσταση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων»)

2019-12-27_ΦΕΚ 4838-2019 «Έναρξη πλήρους λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ – ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

2021-02-26 Υπ. Αποφ. 1111/338 Α1  «Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2493/644 Α1 (ΦΕΚ Β’ 1813/12.05.2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕΒΕΚ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Ε.Π.»