ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) συστάθηκε το 2019 στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με το άρθρο 160 του ν. 4635/2019 και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στις 20/01/2020 με το άρθρο 1 της υ.α 5060 ΦΕΚ 52/Τεύχος Β 20/01/2020 πραγματοποιήθηκε ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων εποπτεύοντος οργάνου της (ΕΥΔΕ – ΒΕΚ) στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

Η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ έχει ως αποστολή, την άσκηση των κάτωθι αρμοδιοτήτων:

  • την υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των Φορέων που εποπτεύονται από αυτό ως Επιτελική Δομή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου 4314/23-12-2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • τη διαχείριση μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ή άλλου τομεακού ή περιφερειακού Ε.Π. ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Ε.Π. όσον αφορά σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων και μη στους τομείς βιομηχανίας, εμπορίου και προστασίας καταναλωτή, ή και την υλοποίηση άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 17 του νόμου 4314/26-12-2014, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
  • την συνέχιση των ενεργειών που προκύπτουν ως απόρροια της παύσης λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή» (ΕΔΕ και ΠΚ), στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 160 του ν. 4635/2019/ΦΕΚ 4559.

 

Η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ορίζεται Ενδιάμεσος Φορέας για να ασκεί καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής για τη διαχείριση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ». (N_4914_ΦΕΚ_61Α_21-03-2022, Υποκεφάλαιο Δ΄,»Ρυθμίσεις για τους Ενδιάμεσους Φορείς»,  Άρθρο 13 «Ενδιάμεσοι Φορείς»  Σελίδα 2196 Παρ.7)

 

Σχετική νομοθεσία / αποφάσεις:

2019-10-30 ΦΕΚ 167-2019 (Αρθρο 160 «Σύσταση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων»)

2019-12-27_ΦΕΚ 4838-2019 «Έναρξη πλήρους λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ – ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

2021-02-26 Υπ. Αποφ. 1111/338 Α1  «Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2493/644 Α1 (ΦΕΚ Β’ 1813/12.05.2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕΒΕΚ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Ε.Π.»

2021-04-17 ΦΕΚ 63 ν. 4796 (Άρθρο 75) «Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 (Α’ 265), περί της αναδιάρθρωσης των Ειδικών Υπηρεσιών και περί της συγχώνευσης των Μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013»

2022.03.21_N_4914_FEK_A_61 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.