ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Επανάληψη ..Βελτίωση και κωδικοποίηση ..του υπαίθριου εμπορίου ..

Επανάληψη  διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης για το έργο : “Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής” προϋπολογισμού 12.195,12 € πλέον ΦΠΑ 23% συνολικού Προϋπολογισμού 15.000,00 € με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή.  Αντικείμενο του Έργου είναι η κωδικοποίηση του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά στο υπαίθριο εμπόριο κάθε είδους και μορφής, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών τροποποιήσεων και συμπληρώσεων κάποιων εκ των σχετικών διατάξεων, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν και να απλουστευτούν οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του και να επιτευχθεί η ουσιαστική κωδικοποίησή (ανάπλαση) του.

Η Πράξη «Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα( ΕΠ ) «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Κατεβάστε την σχετική απόφαση Επανάληψη της διαδικασίας   και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με Αρ.Πρωτ. 33/20-01-2011 ως έχει, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η παρούσα απόφαση.

Έναρξη ανάρτησης 20-05-2011 λήξη 06-06 2011.

Η παρούσα απόφαση εχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Comments are closed.