ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 19373/02-03-2023 Απόφασης Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τα Υποέργα 4-8 «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Πιστοποίηση» στο πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5163946 και τίτλο «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Γενικών Αρχών Διοίκησης» και Κωδικό πράξης 2022ΣΕ11910010

Tropop 2023.04.06_TropopoiisiApofasisDiexagogisDiagonismou

2023.04.05_Perilipsi Diakiryxis Yp_4-8_5163946_Tropop

1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών : νέα ημερομηνία: 07/04/2023 και Ώρα: 11:00.

2. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό) φακέλου «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά» : νέα ημερομηνία την 11/04/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 πμ.

 

 

 

 

Comments are closed.