ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Έγκριση διαδικασίας ..κωδικοποίηση.. του υπαίθριου εμπορίου..

Έγκριση διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης για το έργο : “Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής”.  Κατεβάστε την σχετική απόφαση Έγκριση διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης . Αντικείμενο του Έργου είναι η κωδικοποίηση του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου

που αφορά στο υπαίθριο εμπόριο κάθε είδους και μορφής, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών τροποποιήσεων και συμπληρώσεων κάποιων εκ των σχετικών διατάξεων, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν και να απλουστευτούν οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του και να επιτευχθεί η ουσιαστική κωδικοποίησή (ανάπλαση) του.

Η Πράξη «Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής»  προϋπολογισμού 12.195,12 € πλέον ΦΠΑ 23% συνολικού Προϋπολογισμού 15.000,00 € συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και έχει ενταχθεί απο την Eιδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΕΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρον. Διακυβέρνησης  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα( ΕΠ ) «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Έναρξη ανάρτησης 20-01-2011 λήξη 07-02 2011

Η παρούσα απόφαση εχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕ , του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Comments are closed.