ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ COVID-19 ΒΑΣΕΙ ΠΠ

Σας ενημερώνουμε ότι τροποποιήθηκε το Προσωρινό Πλαίσιο (ΠΠ) , που αποτελεί τη νομική βάση για την υλοποίηση των δράσεων Επιδότησης Επιτοκίου Υφιστάμενων Επιχειρηματικών Δανείων και Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ COVID .

Επισυνάπτουμε τη σχετική τροποποίηση, με βάση της οποία :

  • Απλοποιούνται οι υποχρεώσεις δημοσιότητας και διαφάνειας (με επίπτωση κυρίως στην επιδότηση επιτοκίου), σημείο 22 της τροποποίησης.
  • Για Μικρές και πολύ Μικρές  επιχειρήσεις ο έλεγχος προβληματικής  για το  31/12/2019 περιορίζεται στην υποχρέωση η επιχείρηση να μην έχει υπαχθεί σε πτωχευτική διαδικασία/παύση πληρωμών. Δεν απαιτείται συνεπώς πλήρωση του κριτηρίου περί μη απώλειας του μισού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου τους, σημείο 15 της τροποποίησης.

Επίσης μετά από ερώτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην Ε.Ε.,  διευκρινίστηκε ότι ακόμα και αν η επιχείρηση (ανεξαρτήτως μεγέθους) ήταν προβληματική 31/12/2009 και προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν την υποβολή αιτήματος προς ενίσχυση και τη χορήγηση αυτής, είναι δυνατό να ενισχυθεί βάσει Π.Π. (επισυνάπτεται η σχετική απάντηση)

Διευκρινίζεται ότι η επιβεβαίωση της προβληματικότητας (για τη δεδομένη περίοδο) πραγματοποιείται βάσει πρόσφατων διαθέσιμων οικονομικών καταστάσεων/στοιχείων  που έχει υποχρέωση νόμιμα να τηρεί η επιχείρηση, είτε υποχρεωτικά είτε οικειοθελώς, ανεξαρτήτως αν έχουν δημοσιευτεί ή όχι, εφόσον δίνουν τη δυνατότητα υπολογισμού των αντίστοιχων μεγεθών.

3η τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης

Comments are closed.