ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Δημόσια Διαβούλευση του σχέδιου του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1452 «Διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων – Απαιτήσεις και συστάσεις»

Ανακοινώθηκε από τον Ε.Σ.Υ.Π./ΕΛΟΤ το σχέδιο του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1452 «Διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων – Απαιτήσεις και συστάσεις» το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.

 

Το σχέδιο συντάχθηκε στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία Προτύπου Ποιότητας σε Εμπορικά καταστήματα» με κωδικό MIS 383557 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το τ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. σχετικά με το σχέδιο αυτό και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών/κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

 

Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λ.π. πρέπει να είναι επώνυμες, αιτιολογημένες και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ (με την ένδειξη: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ – Σχόλια) το αργότερο μέχρι 2015/02/27, συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο υποβολής σχολίων.

forma ypovolis sxoliou_ELOT_1452 (2)

SEP_ELOT_1452

One Comment

  1. Ο/Η HellasCert λέει:

    Αρχείο 651902-1.doc επισυνάπτεται

    Attachment:  651902-1.doc