ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου Διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκπόνηση του έργου «Απλούστευση των διαδικασιών της Τεχνικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)» με κωδικό ΟΠΣ 390216 κωδικό ΣΑΕ 2013ΣΕ05880000 και με εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό 227.700,00 €.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων τομέα του Εμπορίου (ΕΥΣΕΔ Εμπ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Απλούστευση των διαδικασιών της Τεχνικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.)».

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η απλούστευση των υφιστάμενων διαδικασιών της Τεχνικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ), με τη δημιουργία του Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΜΕΤΠ) και κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου (κανονιστική πράξη) για την εφαρμογή του. Συγκεκριμένα, η απλούστευση διαδικασιών θα αφορά την αναθεώρηση των διαδικασιών που απορρέουν από τις αρμοδιότητες της Τεχνικής Διεύθυνσης και τη μεθοδολογία που ακολουθεί για τη μελέτη, τον έλεγχο, την επεξεργασία και θεώρηση-έγκριση των καταρτιζομένων τεχνικών προδιαγραφών που χρησιμοποιούνται στις διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών του Δημοσίου

Παρακαλούμε για τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις σας ως προς το περιεχόμενο της διακήρυξης για την οριστικοποίηση του, έτσι ώστε η επικείμενη προκήρυξη διαγωνισμού να καταστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας.

Καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης: Παρασκευή 15-11-2013.

Τα σχόλιά σας θα διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση anikolaou@gge.gr

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Μ.Ε.Τ.Π

 

ΣΧΕΔΙΟ διακήρυξης διαγωνισμού

 

 

Comments are closed.