ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Αρ.Πρωτ.604/10-12-12

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Αρ.Πρωτ.604/10-12-12

Ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ226/Α/2011)   Ημέρα Πέμπτη 13/12/2012 και ώρα 13.00 μ.μ., στο γραφείο 237 της Ε.Σ.Υ.Ε.Δ. Εμπ. (Μονάδα Γ), θα διενεργηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Yλικών ,για την αγορά αναλωσίμων και φωτοαντιγραφικού μηχανήματος της Ε.Σ.Υ.Ε.Δ. Εμπορίου της ΓΓΕ, των έργων :

1. ¨Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (Δαπάνες της ΓΓ Εμπορίου/ΕΥΣΕΔ.ΕΜΠ χρηματοδοτούμενες από αμιγώς εθνικούς πόρους, με κωδικό 2012ΣΕΟ5820000.

2. ¨Υποστήριξη για την υλοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στον τομέα του Εμπορίου¨ το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ),και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα», με κωδικό ΟΠΣ 352872 και Κωδικό Πράξης ΣΑ:2011σεΟ5880013.

Η παρούσα, να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της ΕΥΣΕΔ/ΕΜΠ.

 

 

 

                                                                           Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΥΣΕΔ/ΕΜΠ

 

                                                                                ΣΑΜΠΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Comments are closed.