ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1251/2011..30-11-2011 ..Κατώτατα όρια..σύναψης συμβάσεων.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής /30-11-2011  ..Κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Σχετική Εγκύκλιος   Π1/4748/22-12-2011  (Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών της Γ.Γ.Ε.)

Comments are closed.