ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

..διευκρινήσεις .. Διαγωνισμού 03/2011..συστάδων επιχειρήσεων (clusters)..

Παρατίθενται διευκρινήσεις επί ερωτήματος  που τέθηκε  από ενδιαφερόμενη εταιρία, επί των όρων του Διαγωνισμού 03/2011 «Προετοιμασία δράσεων για την ενίσχυση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για σύσταση ή/και επέκταση Επιχειρηματικών Συνεργατικών Σχημάτων ή αλλιώς συστάδων επιχειρήσεων (clusters) με οριζόντιες ή/και κάθετες διασυνδέσεις με έμφαση στο εμπόριο»

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σε συνέχεια της με Αρ. Δ/ξης 03/2011/ΕΥΣΕΔ Εμπ. (ΑΠ: 617/22-11-2011 και ΑΔΑ: 457ΞΦ-721) επαναληπτικής διαδικασίας πρόχειρου διαγωνισμού σε Ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου στο πλαίσιο της Πράξης «Προετοιμασία δράσεων για την ενίσχυση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για σύσταση ή/και επέκταση Επιχειρηματικών Συνεργατικών Σχημάτων ή αλλιώς συστάδων επιχειρήσεων (clusters) με οριζόντιες ή/και κάθετες διασυνδέσεις με έμφαση στο εμπόριο», θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε το ακόλουθο ερώτημα:

 

1. Η συνολική περιγραφή της Διοίκησης και Οργάνωσης του Έργου καθώς και της Ομάδας Έργου θα συμπεριληφθούν μόνο στο φάκελο των δικαιολογητικών; Δεν είναι δηλαδή απαραίτητη η σχετική αναφορά και στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σχετική απάντηση επί του  ανωτέρω ερωτήματοςι:

Α) Από την παρ. 1.2 του παραρτήματος Α της δ/ξης 03/2011 ΕΥΣΕΔ Εμπ, απαιτείται στην προσφορά αφενός να γίνεται αναφορά στην Ομάδα Έργου (όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 1.2.1 αυτής) και αφ’ ετέρου να συνοδεύεται από αντίστοιχα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα – εμπειρία αυτής, ως στοιχείο απαραίτητο στο στάδιο αξιολόγησης του ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής (παρ. Ε, σελ 11 του ίδιου παραρτήματος).

Β) Επίσης από την  παρ. 3 του Παραρτήματος Γ της δ/ξης 03/2011 ΕΥΣΕΔ Εμπ, απαιτείται να γίνει αναφορά της Ομάδας Έργου, στοιχείο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς (παρ. Ε, σελ 11 του παραρτήματος Α της δ/ξης).

Comments are closed.