ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Ιουλίου 10th, 2020:

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ COVID-19 ΒΑΣΕΙ ΠΠ

Σας ενημερώνουμε ότι τροποποιήθηκε το Προσωρινό Πλαίσιο (ΠΠ) , που αποτελεί τη νομική βάση για την υλοποίηση των δράσεων Επιδότησης Επιτοκίου Υφιστάμενων Επιχειρηματικών Δανείων και Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ COVID .

Επισυνάπτουμε τη σχετική τροποποίηση, με βάση της οποία :

  • Απλοποιούνται οι υποχρεώσεις δημοσιότητας και διαφάνειας (με επίπτωση κυρίως στην επιδότηση επιτοκίου), σημείο 22 της τροποποίησης.
  • Για Μικρές και πολύ Μικρές  επιχειρήσεις ο έλεγχος προβληματικής  για το  31/12/2019 περιορίζεται στην υποχρέωση η επιχείρηση να μην έχει υπαχθεί σε πτωχευτική διαδικασία/παύση πληρωμών. Δεν απαιτείται συνεπώς πλήρωση του κριτηρίου περί μη απώλειας του μισού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου τους, σημείο 15 της τροποποίησης.

Επίσης μετά από ερώτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην Ε.Ε.,  διευκρινίστηκε ότι ακόμα και αν η επιχείρηση (ανεξαρτήτως μεγέθους) ήταν προβληματική 31/12/2009 και προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν την υποβολή αιτήματος προς ενίσχυση και τη χορήγηση αυτής, είναι δυνατό να ενισχυθεί βάσει Π.Π. (επισυνάπτεται η σχετική απάντηση)

Διευκρινίζεται ότι η επιβεβαίωση της προβληματικότητας (για τη δεδομένη περίοδο) πραγματοποιείται βάσει πρόσφατων διαθέσιμων οικονομικών καταστάσεων/στοιχείων  που έχει υποχρέωση νόμιμα να τηρεί η επιχείρηση, είτε υποχρεωτικά είτε οικειοθελώς, ανεξαρτήτως αν έχουν δημοσιευτεί ή όχι, εφόσον δίνουν τη δυνατότητα υπολογισμού των αντίστοιχων μεγεθών.

3η τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης

Πρόσκληση με θέμα «Επιδότηση Τόκων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19» – I” Κύκλος

Ερωτήσεις /Απαντήσεις Σχετικά με τη Συμμετοχή για την Επιδότηση Τόκων Δανείων

I’ Κύκλος

 Επιδότηση Τόκων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων