ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου, 2014:

Κατάλογος συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών έτους 2013 της ΕΥΣΕΔ/ΕΜΠ

Κατάλογος συμβάσεων έτους 2013

Εκ των υστέρων δημοσιότητα (άρθρο 8 του κεφ. ΙV της υπ’αρ. 51540 / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (φεκ Β 1856 / 26.11.2010)αναθέσεις / συμβάσεις έτους 2013) της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Εφαρμογής Δράσεων του ΥΠ.Α.ΑΝ. στον Τομέα του Εμπορίου (ΕΥΣΕΔ/ΕΜΠ)

Α+Β ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΟΟΣΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΟΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ

Διενέργεια Διαγωνισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης σε Ευρώ, για την Ανάδειξη Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση του ιστορικού μητρώου των Εταιριών (υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ) σε ηλεκτρονική (ψηφιακή) μορφή για την περίοδο 2007-2012 μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς

Ψηφιοποίηση του ιστορικού μητρώου των Εταιριών (υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ)

Απόφαση Υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: «Μελέτη ωρίμανσης και εξειδίκευσης για το έργο της Χαρτογράφησης των Αγορών» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €), πλέον ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Διαβούλευση για τη Διαμόρφωση των Προτάσεων Στρατηγικής και Προτεραιοτήτων στον Τομέα του Εμπορίου, σε Εθνικό (τομεακό & περιφερειακό) Επίπεδο της Γ.Γ.Ε έως την 13-02-2014.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΟΣΠ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ