ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Ιανουαρίου, 2012:

Κατ’ αρχήν αποδοχή προσφορών..συστάδων επιχειρήσεων (clusters)..

Κατ’ αρχήν αποδοχή προσφορών του επαναληπτικού διαγωνισμού της διακήρυξης 3/2011/ΕΥΣΕΔ Εμπ., σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΕΥΣΕΔ Εμπ 533/03-10-2011 απόφασή μας, για την «Προετοιμασία δράσεων ενίσχυσης (περισσότερα…)

Αντικατάσταση μελών… δημιουργία Ψηφιακού Αρχείου των Ανωνύμων Εταιρειών

Αντικατάσταση μελών, Αναδιατύπωση-συμπλήρωση του έργου και τροποποίηση του χρόνου λήξεως επιμέρους εργασιών, της με αριθμ.πρωτ.498/13-09-2011 της Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία Ψηφιακού Αρχείου των Ανωνύμων Εταιρειών.

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας .. « Δημιουργία Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών».

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας  για το έργο με τίτλο« Δημιουργία Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών».

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την δράση «ΟΠΣ Ελέγχου της Αγοράς».

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας  για την δράση «ΟΠΣ Ελέγχου της Αγοράς».