ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου, 2011:

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών – Δημόσια δαπάνη: 30.000.000 €

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) σας ενημερώνουμε για τις νέες Προκηρύξεις – Προδημοσιεύσεις του ΕΠΑΝ ΙΙ. (περισσότερα…)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1251/2011..30-11-2011 ..Κατώτατα όρια..σύναψης συμβάσεων.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής /30-11-2011  ..Κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Σχετική Εγκύκλιος   Π1/4748/22-12-2011  (Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών της Γ.Γ.Ε.)

..διευκρινήσεις .. Διαγωνισμού 03/2011..συστάδων επιχειρήσεων (clusters)..

Παρατίθενται διευκρινήσεις επί ερωτήματος  που τέθηκε  από ενδιαφερόμενη εταιρία, επί των όρων του Διαγωνισμού 03/2011 (περισσότερα…)

Ανακοίνωση αναφορικά με τα σχέδια διακηρύξεων πράξεων του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», (περισσότερα…)