ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Μαΐου, 2011:

Επανάληψη ..Βελτίωση και κωδικοποίηση ..του υπαίθριου εμπορίου ..

Επανάληψη  διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης για το έργο : “Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής” προϋπολογισμού 12.195,12 € πλέον ΦΠΑ 23% συνολικού Προϋπολογισμού 15.000,00 € με τη διαδικασία (περισσότερα…)

Τροποποίηση της KYA..για τη Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο ..

 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Β1−4977/2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών − Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1540/Β΄/04−08−2008) για τη Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο (περισσότερα…)