ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου, 2011:

..αποτύπωση απλουστευμένων διαδικασιών καθορισμού των τιμών φαρμάκων ..

Υλοποίηση της πράξης «Σχεδιασμός και αποτύπωση απλουστευμένων διαδικασιών καθορισμού των τιμών φαρμάκων και υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Κατεβάστε την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Πρόσκληση υποβολής προσφορών και την σχετική απόφαση Απόφαση υλοποίησης της Πράξης .

(περισσότερα…)

.. αξιοποίηση σχολίων Δημόσιας Διαβούλευσης ..ΟΠΣ σημάτων

Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για την επεξεργασία και αξιολόγηση των σχολίων που παρελήφθησαν από την Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου Διακήρυξης του έργου «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Ο.Π.Σ) μητρώου εμπορικών σημάτων»  Κατεβάστε την σχετική απόφαση  Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας

.Συγκρότηση Επιτροπής .. κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου..

Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών και Επιτροπής Ενστάσεων με διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την Πράξη «Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής». Κατεβάστε την σχετική απόφαση Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπών