ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Οδηγίες Διαχείρισης

Οδηγός Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Οδηγός Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και ΑΔΑ

Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και ΑΔΑ 20120628_Εγκύκλιος

Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1251/2011..30-11-2011 ..Κατώτατα όρια..σύναψης συμβάσεων.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής /30-11-2011  ..Κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Σχετική Εγκύκλιος   Π1/4748/22-12-2011  (Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών της Γ.Γ.Ε.)

Ανακοίνωση αναφορικά με τα σχέδια διακηρύξεων πράξεων του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», (περισσότερα…)

Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών μέχρι 31.12.2012 προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα. Σχετική επιστολή ΕΥΘΥ.

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα  των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του  Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, καθώς και οι Προδιαγραφές Σηματοδότησης ταμπελών – πινακίδων του ΕΠΑΝ ΙΙ.  Αντίστοιχες προδιαγραφές βρίσκονται στους Δικτυακούς τόπους και των υπόλοιπων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

ΕΥΘΥ_ Οδηγίες επιτάχυνσης υλοποίησης ΕΠ ΕΣΠΑ

ΕΥΘΥ_32312/21-072011- Οδηγίες επιτάχυνσης υλοποίησης ΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013

..διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης..

Ενημέρωση για διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις. (περισσότερα…)