ΕΥΣΕΔ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Rotating Header Image

Επιτροπές-ομάδες

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Αρ.Πρωτ.603/10-12-12

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Αρ.Πρωτ.603/10-12-12

Ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ226/Α/2011)  Ημέρα Πέμπτη 13/12/2012 και ώρα 11.00 π.μ., στο γραφείο 237 της Ε.Σ.Υ.Ε.Δ. Εμπ. (Μονάδα Γ), θα διενεργηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπής  Παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών ,για την αγορά αναλωσίμων και φωτοαντιγραφικού μηχανήματος της Ε.Σ.Υ.Ε.Δ. Εμπορίου της ΓΓΕ, των έργων : (περισσότερα…)

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας ..Δράσεις νομικής υποστήριξης .. εφαρμογή του ΕΣΗΔΠ..

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την  ενέργεια «Δράσεις νομικής υποστήριξης για την επιτυχή εφαρμογή του ΕΣΗΔΠ και επιχειρησιακού σχεδιασμού και νομικής υποστήριξης για τη ρύθμιση αναθετουσών αρχών (εθνικών, κεντρικών λοιπών»

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης…αρ. Σύμβασης 01-2012/ΕΥΣΕΔ

Ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα  με το άρθρο 26 του ν.4024/2011(ΦΕΚ226/Α/2011, Ημέρα Τρίτη 10-04-2012 και ώρα 11.00΄π.μ.,στο γραφείο 436 της Ε.Υ.Σ.Ε.Δ. Εμπ.(Μονάδα Γ), θα διενεργηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση …

Αντικατάσταση μελών… δημιουργία Ψηφιακού Αρχείου των Ανωνύμων Εταιρειών

Αντικατάσταση μελών, Αναδιατύπωση-συμπλήρωση του έργου και τροποποίηση του χρόνου λήξεως επιμέρους εργασιών, της με αριθμ.πρωτ.498/13-09-2011 της Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία Ψηφιακού Αρχείου των Ανωνύμων Εταιρειών.

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας .. « Δημιουργία Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών».

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας  για το έργο με τίτλο« Δημιουργία Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών».

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την δράση «ΟΠΣ Ελέγχου της Αγοράς».

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας  για την δράση «ΟΠΣ Ελέγχου της Αγοράς».

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ..υπαίθριου εμπορίου ..

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου: της με αριθμ. 01/30-09-2011/ΕΥΣΕΔ σύμβασης “Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής »

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής .. ενδοομιλικών συναλλαγών …

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών και Επιτροπής Ενστάσεων για τα υποέργα της Πράξης «Εμπειρογνωμοσύνη καταγραφής και ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών (περισσότερα…)

Ομάδα εργασίας – Χερσαίες Οδικές Εμπορευματικές μεταφορές

Απόφαση συγκρότησης ομάδας εργασίας για τη δράση κρατικών ενισχύσεων με τίτλο : «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών»  Απόφαση συγκρότησης ομάδας εργασίας

Επιτροπής Παραλαβής ..απλουστευμένων διαδικασιών καθορισμού των τιμών φαρμάκων..

Επιτροπής Παραλαβής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών  και Επιτροπής Ενστάσεων  με διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την  Πράξη “ Σχεδιασμός και αποτύπωση απλουστευμένων διαδικασιών καθορισμού των τιμών φαρμάκων και υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας ”. Κατεβάστε την σχετική απόφαση Επιτροπή παραλαβής αποσφράγισης   και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.